logo białe omnioxy

Co warto wiedzieć?

  • W lokalu o powierzchni ok. 35m2 możesz wstawić 2 komory. Miejsce potrzebne pod każdą dodatkową komorę to 6m2.

  • Średnia standardowa cena sesji w Polsce wynosi  120zł, w zależności od ilości zakupionych sesji.

  • Klienci z reguły wykupują pakiety kilkudziesięciu sesji, wykonywanych kilka razy w tygodniu.

  • Nawet 12 000 zł przychodu miesięcznie z każdej komory.

  • Rata leasingu wynosi poniżej 1000 zł miesięcznie dla jednej komory hiperbarycznej.

  • Koszt pracy łagodnej komory hiperbarycznej to mniej niż 5zł/godz.

Taki może być przychód Twojego gabinetu!

15 750 zł

12 000 zł

Cena za jedną sesję:

Liczba dni pracy komory w miesiącu:

Liczba wykonywanych sesji w ciągu dnia pracy:

Liczba komór pracujących w gabinecie*:

*Lokal o powierzchni 35m2 zazwyczaj pozwala na instalację 2 urządzeń.


logo omnioxy_black
OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862347313, REGON: 383955080 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, o kapitale zakładowym 115 000.00 PLN, opłaconym w całości.
Łagodne komory hiperbarycze OMNIOXY ONE, OMNIOXY ONE PLUS, OMNIOXY RELAX, OMNIOXY DUO, OMNIOXY STEEL nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, w szczególności nie służą do: diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia, choroby, urazu lub niepełnosprawności, w tym kompensowania urazu lub niepełnosprawności.