Ogłoszenia

Na niniejszej podstronie znajdą Państwo zawiadomienia publikowane przez OMNIOXY S.A. zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), działając na podstawie art.399 §1 oraz art.402§1 KSH, niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2022r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się: w Kancelarii Notarialnej Marta Wierucka, Paweł Formella Notariusze s.c. w Gdańsku pod adresem ul. Dąbrówki 102/10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i rozpatrzenia
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
c) sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia 17 sierpnia 2022 roku nr 158/22 na str. 16, poz. 42882.

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), działając na podstawie
art.399 §1 oraz art.402§1 KSH, niniejszym zwołuje na dzień 4 lutego 2022r. na godzinę 14:00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się: w Kancelarii
Notarialnej Marta Wierucka, Paweł Formella Notariusze s.c. w Gdańsku pod adresem ul.
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C/1A, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić
rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z nowym domem maklerskim
w tym zakresie
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
8.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej
9.Omówienie planów związanych z przeprowadzeniem procedury ubiegania się o
wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect w roku
2022
10.Zamknięcie Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu:
Zmiana § 10 ust. 2:
Obecne brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10
(słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto
tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi,
b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości
wkładami pieniężnymi.”
Proponowane brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero
10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100)
złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, w tym 946 667 akcji imiennych
i 53 333 akcji na okaziciela oraz
b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości
wkładami pieniężnymi.”

Zmiana § 10 ust. 3
Obecne brzmienie:
„3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na
Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.”
Proponowane brzmienie:
„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy.”

Usunięcie § 15 ust.2 o brzmieniu:
„Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd za zgodą Rady
Nadzorczej.”

Zmiana § 22 ust. 1
Obecne brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym
Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”
Proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a gdy Spółka będzie
spółką publiczną z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są
powoływani na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”

Zmiana § 22 ust. 2
Obecne brzmienie:
„2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady
Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”
Proponowane brzmienie:
„2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy
Wiceprzewodniczący, a gdy jest nieobecny – członek Rady Nadzorczej wybrany przez
członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.”

Zmiana § 25 ust. 2
Obecne brzmienie:
„ 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady
Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed
terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata,
to jest priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą
elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu.”
Proponowane brzmienie:
„ 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady
Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed
terminem posiedzenia pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu,
a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady
Nadzorczej.”

Zmiana §31
Obecne brzmienie:
„Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty
w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”
Proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylenia i zmiany w drodze uchwały
regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia 13 stycznia 2022 roku nr 8/2022 na str. 34 i 35.

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), działając na podstawie
art.399 §1 oraz art.402§1 KSH, zwołuje na dzień 30 września 2021r. na godzinę 13:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się pod adresem ul.
Strzelca 46, 80-299 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2020
6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1.sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
2.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
3.sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom
Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić
rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z tym domem maklerskim,
oraz zakończenia współpracy z domem maklerskim, który aktualnie prowadzi
rejestr akcjonariuszy
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania
finansowego Spółki
11.Zamknięcie Zgromadzenia
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
7 września 2021 roku nr 173/2021 (na str. 18).

OMNIOXY S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
podwyższenia kapitału zakładowego spółki OMNIOXY S.A. o 15.000 złotych oraz emisji
150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. W związku z powyższym kapitał zakładowy
OMNIOXY S.A. od dnia 29 stycznia 2021 roku wynosi 115.000 złotych i dzieli się na 1.150.000
akcji. Kapitał zakładowy OMNIOXY S.A. jest w całości opłacony. Spółka otrzymała w dniu 5
lutego 2021 roku postanowienie o w/w rejestracji (wpisie do KRS).
W związku z powyższym w dniu 29 stycznia 2021 roku każdy z inwestorów, któremu zostały
przydzielone akcje serii B, stał się akcjonariuszem OMNIOXY S.A.
Akcje OMNIOXY S.A. serii B nie będą fizycznie wydawane akcjonariuszom, gdyż zostaną z
dniem 1 marca 2021 roku zgodnie z nowymi regulacjami prawa spółek zdematerializowane
i zapisane w rejestrze akcjonariuszy, który dla spółki OMNIOXY S.A. prowadzić będzie dom
maklerski Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka złoży stosowny
wniosek o ujawienie akcji serii B oraz danych inwestorów, do których one należą w
rejestrze akcjonariuszy.

Zarząd Omnioxy S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), na podstawie art. 434
§2 pkt 9 KSH, działając zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym z dnia
4.11.2020 r. sporządzonego w związku z emisją nie mniej niż 15000 i nie więcej niż 150000
akcji na okaziciela serii B Spółki („Akcje”) oferowanych w drodze subskrypcji otwartej,
niniejszym ogłasza o przydziale 150000 Akcji.
Przydział Akcji został dokonany uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17.12.2020 r. Zgodnie z art.
439 §2 KSH wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji
będzie wyłożony najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji i pozostawiony
do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscu, gdzie zapisy były przyjmowane
(siedziba Spółki). Do Spółki w Okresie Subskrypcji (11.11.2020 r.- 11.12.2020 r.) wpłynęło
205 ważnych zapisów na 168327 Akcji, z czego w Okresie Subskrypcji opłacono 159 866
Akcji (objętych 197 zapisami).
Zgodnie z warunkami emisji zapisy na Akcje opłacone po Okresie Subskrypcji nie były
uwzględniane przy przydzielaniu Akcji. Łącznie 179 inwestorom przydzielono 150000 Akcji,
przy czym inwestorom, którzy opłacili Akcje do 10 grudnia 2020 r. przydzielono wszystkie
akcje, na które dokonali zapis i które do tego dnia opłacili, a inwestorom, którzy opłacili
subskrybowane Akcje 11 grudnia 2020 r. przydzielono akcje z uwzględnieniem 17,21%
redukcji.

OMNIOXY spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-451), Al.Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana
w KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr 0000800573, o kapitale
zakładowym 100.000 zł (Spółka) wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje Spółki
serii B emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 13 z 30.09.2020 r. (Uchwała), na mocy
której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1.500,00 zł do 15.000,00 zł
poprzez emisję od 15.000 do 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej po 0,10 zł każda (Akcje) i wyłączono w całości prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 17,40 zł. Okres zapisywania się na Akcje
trwa od 11.11.2020 r. do 11.12.2020 r. włącznie (Spółka ma prawo przedłużenia go do 2
miesięcy, oraz jego skrócenia z tym zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 2
tygodnie od dnia opublikowania w MSIG niniejszego wezwania do zapisywania się na
Akcje. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje jest wyłącznie
Spółka. Zapisy odbywają się w sposób opisany w Dokumencie Ofertowym Akcji
zamieszczonym na stronie www.emisja.omnioxy.com (Strona Emisji). Aby subskrybować
Akcje należy złożyć Spółce zapis na co najmniej 100 Akcji, a następnie dokonać wpłaty na
Akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi Akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz
ceny emisyjnej jednej Akcji. Nieuiszczenie wpłaty na Akcje powoduje bezskuteczność
zapisu na Akcje. Wpłaty na Akcje powinny być dokonywane w terminie 24 godzin od
dokonania zapisu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
wskazanym w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na Stronie Emisji. Spółka dokona
przydziału Akcji w terminie 1 tygodnia od zamknięcia subskrypcji i ogłosi o przydziale w
terminie 2 tygodni od dokonania przydziału. Wszystkie szczegółowe informacje o emisji
podane są w treści Dokumentu Ofertowego zamieszczonym na Stronie Emisji. Osoby
dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce,
a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie
zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 30.03.2021r. lub w terminie 1
miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Nie występuje gwarant emisji. Statut Spółki
został ogłoszony 2.09.2019 r. w MSiG nr169/2019.
Powyższe ogłoszenie zawarte zostało także w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym w
dniu 4 listopda 2020 roku w podstronie dotyczącej komunikacji dotyczącej emsji akcji:
www.emisja.omnioxy.com oraz opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia nr 216/2020 (na str. 28 i 29).

Władze spółki

Zarząd

Prezes zarządu Adam Cegielski

Adam Cegielski

Prezes Zarządu, charyzmatyczny lider z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem

Marcin Cegielski OMNIOXY

Marcin Cegielski

Członek Zarządu, specjalista ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu

Rada nadzorcza

Członek rady nadzorczej

Zygmunt Cegielski

Przedsiębiorca z długoletnim doświadczeniem w handlu, produkcji oraz projektowaniu maszyn i urządzeń

Tomasz Gulla

Prawnik, specjalizuje się w sprawach gospodarczych i prawie cywilnym. Doktor nauk prawnych, posiada bogate doświadczenie w różnych dziedzinach prawa oraz zaangażowanie w LegalTech.

Andrzej Wojno

Ekonomista, współtwórca Pekao Leasing i Polskiego Funduszu Inwestycyjnegogo. Niegdyś Prezes Zen Capital. Obecnie członek rad nadzorczych i doradca debiutujących spółek na rynku NewConnect.

Walne zgromadzenia

15.09.2022

Protokół walnego zgromadzenia

04.02.2022

Protokół walnego zgromadzenia

18.12.2020

Protokół walnego zgromadzenia

30.09.2021

Protokół walnego zgromadzenia

30.09.2020

Protokół walnego zgromadzenia

25.05.2020

Protokół walnego zgromadzenia

23.04.2020

Protokół walnego zgromadzenia

Newsletter

Zapisz się do Newslettera dla inwestorów aby na bierząco śledzić rozwój naszej firmy.

Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami