Ogłoszenia

Na niniejszej podstronie znajdą Państwo zawiadomienia publikowane przez OMNIOXY S.A. zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, KRS: 800573 (“Spółka”), zwołuje na dzień 30 .czerwca 2023 r. na godz.12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marta Wierucka, Paweł Formella Notariusze s.c. mieszczącej się w Gdańsku pod adresem ul. Dąbrówki 102/10, 80-034 Gdańsk z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
3) pokrycia straty / podziału zysku
4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
5) wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
6) zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego
7) zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki
1) Zmiana § 10 ust. 2:
Obecne brzmienie:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

„a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości
nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, które zostały
pokryte w całości wkładami pieniężnymi,

b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda,
które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.”

Proponowane brzmienie:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
„a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej
0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej
100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w
całości wkładami pieniężnymi, w tym 946 667 akcji imiennych i 53 333 akcji na okaziciela oraz

b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda,
które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.”

2) Zmiana § 10 ust. 3
Obecne brzmienie:
„3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa
głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.”

Proponowane brzmienie:
„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na
Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A
przypadają 2 (dwa) głosy.”

Usunięcie § 15 ust.2 o brzmieniu: “Spółkę reprezentować mogą również
pełnomocnicy powołani przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.”

3) Dodać § 10a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 800.000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,
e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

4) Zmiana § 22 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 4 (czterech) lat”.

Proponowane brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat”.

5) Zmiana § 22 ust. 3
Dotychczasowe brzmienie:
„ 3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje:
a. Akcjonariuszowi Adamowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki,
b. Akcjonariuszowi Marcinowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Proponowane brzmienie:
„3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje:
a. Akcjonariuszowi Adamowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki,
b. Akcjonariuszowi Marcinowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki,
(dalej: „Uprawniony Akcjonariusz” lub łącznie „Uprawnieni Akcjonariusze”)”.

6) Zmiana § 22 ust. 4

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Ustalone w ust. 3 pkt a. oraz pkt b. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz będzie miał mniej niż 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przysługuje Walnemu Zgromadzeniu”.

Proponowane brzmienie:

„4. Ustalone w ust. 4 pkt a. oraz pkt b. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz będzie miał mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie”.

7) Zmiana § 22 ust. 5

Dotychczasowe brzmienie:

„5. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”.

Proponowane brzmienie:

„5. Powołanie lub odwołanie członków Rady przez Uprawnionego Akcjonariusza następować będzie w formie pisemnej. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza dotyczy tylko członka Rady Nadzorczej wcześniej powołanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza”.

8) Dodać § 22 ust. 6

„6. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji”.

9) Dodać § 22 ust. 7

„7. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma co najmniej jednej osoby, co do której uprawnienie do powołania posiada Uprawniony Akcjonariusz, a stan ten trwa przez okres dłuższy niż 20 dni, uprawnienie do powołania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej niepowołanych uprzednio przez danego Uprawnionego Akcjonariusza przechodzi na Walne Zgromadzenie”.

10) Dodać § 22 ust. 8

„8. W przypadku o którym mowa w ust. 8, Uprawniony Akcjonariusz traci prawo do powołania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej”.

10) Dodać § 22 ust. 9

„9. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”.
11) § 25 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Proponowane brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”.

12) Zmiana § 25 ust. 2

Obecne brzmienie:

” 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu
Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14
(czternaście) dni przed terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący
otrzymanie zawiadomienia przez adresata, to jest priorytetowym listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu.”

Proponowane brzmienie:

” 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu
Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem)
dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu, a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady Nadzorczej.”

13) Zmiana §31

Obecne brzmienie:

“Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady
Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie:

“Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylenia i zmiany w drodze
uchwały regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania
czynności.”

Powyższe ogłoszenie zostało wysłane na piśmie i w formie elektronicznej na adresy podane w rejestrze akcjonariuszy w dniu 14.06.2023 r. 

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), działając na podstawie art.399 §1 oraz art.402§1 KSH, niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2022r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się: w Kancelarii Notarialnej Marta Wierucka, Paweł Formella Notariusze s.c. w Gdańsku pod adresem ul. Dąbrówki 102/10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i rozpatrzenia
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
c) sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia 17 sierpnia 2022 roku nr 158/22 na str. 16, poz. 42882.

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), działając na podstawie
art.399 §1 oraz art.402§1 KSH, niniejszym zwołuje na dzień 4 lutego 2022r. na godzinę 14:00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się: w Kancelarii
Notarialnej Marta Wierucka, Paweł Formella Notariusze s.c. w Gdańsku pod adresem ul.
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C/1A, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić
rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z nowym domem maklerskim
w tym zakresie
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
8.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej
9.Omówienie planów związanych z przeprowadzeniem procedury ubiegania się o
wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect w roku
2022
10.Zamknięcie Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu:
Zmiana § 10 ust. 2:
Obecne brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10
(słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto
tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi,
b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości
wkładami pieniężnymi.”
Proponowane brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero
10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100)
złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, w tym 946 667 akcji imiennych
i 53 333 akcji na okaziciela oraz
b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości
wkładami pieniężnymi.”

Zmiana § 10 ust. 3
Obecne brzmienie:
„3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na
Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.”
Proponowane brzmienie:
„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy.”

Usunięcie § 15 ust.2 o brzmieniu:
„Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd za zgodą Rady
Nadzorczej.”

Zmiana § 22 ust. 1
Obecne brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym
Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”
Proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a gdy Spółka będzie
spółką publiczną z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są
powoływani na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”

Zmiana § 22 ust. 2
Obecne brzmienie:
„2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady
Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”
Proponowane brzmienie:
„2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy
Wiceprzewodniczący, a gdy jest nieobecny – członek Rady Nadzorczej wybrany przez
członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.”

Zmiana § 25 ust. 2
Obecne brzmienie:
„ 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady
Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed
terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata,
to jest priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą
elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu.”
Proponowane brzmienie:
„ 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady
Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed
terminem posiedzenia pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu,
a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady
Nadzorczej.”

Zmiana §31
Obecne brzmienie:
„Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty
w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”
Proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylenia i zmiany w drodze uchwały
regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia 13 stycznia 2022 roku nr 8/2022 na str. 34 i 35.

Zarząd OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), działając na podstawie
art.399 §1 oraz art.402§1 KSH, zwołuje na dzień 30 września 2021r. na godzinę 13:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się pod adresem ul.
Strzelca 46, 80-299 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2020
6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1.sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
2.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
3.sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom
Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić
rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z tym domem maklerskim,
oraz zakończenia współpracy z domem maklerskim, który aktualnie prowadzi
rejestr akcjonariuszy
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania
finansowego Spółki
11.Zamknięcie Zgromadzenia
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
7 września 2021 roku nr 173/2021 (na str. 18).

OMNIOXY S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
podwyższenia kapitału zakładowego spółki OMNIOXY S.A. o 15.000 złotych oraz emisji
150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. W związku z powyższym kapitał zakładowy
OMNIOXY S.A. od dnia 29 stycznia 2021 roku wynosi 115.000 złotych i dzieli się na 1.150.000
akcji. Kapitał zakładowy OMNIOXY S.A. jest w całości opłacony. Spółka otrzymała w dniu 5
lutego 2021 roku postanowienie o w/w rejestracji (wpisie do KRS).
W związku z powyższym w dniu 29 stycznia 2021 roku każdy z inwestorów, któremu zostały
przydzielone akcje serii B, stał się akcjonariuszem OMNIOXY S.A.
Akcje OMNIOXY S.A. serii B nie będą fizycznie wydawane akcjonariuszom, gdyż zostaną z
dniem 1 marca 2021 roku zgodnie z nowymi regulacjami prawa spółek zdematerializowane
i zapisane w rejestrze akcjonariuszy, który dla spółki OMNIOXY S.A. prowadzić będzie dom
maklerski Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka złoży stosowny
wniosek o ujawienie akcji serii B oraz danych inwestorów, do których one należą w
rejestrze akcjonariuszy.

Zarząd Omnioxy S.A. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 800573 („Spółka”), na podstawie art. 434
§2 pkt 9 KSH, działając zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym z dnia
4.11.2020 r. sporządzonego w związku z emisją nie mniej niż 15000 i nie więcej niż 150000
akcji na okaziciela serii B Spółki („Akcje”) oferowanych w drodze subskrypcji otwartej,
niniejszym ogłasza o przydziale 150000 Akcji.
Przydział Akcji został dokonany uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17.12.2020 r. Zgodnie z art.
439 §2 KSH wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji
będzie wyłożony najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji i pozostawiony
do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscu, gdzie zapisy były przyjmowane
(siedziba Spółki). Do Spółki w Okresie Subskrypcji (11.11.2020 r.- 11.12.2020 r.) wpłynęło
205 ważnych zapisów na 168327 Akcji, z czego w Okresie Subskrypcji opłacono 159 866
Akcji (objętych 197 zapisami).
Zgodnie z warunkami emisji zapisy na Akcje opłacone po Okresie Subskrypcji nie były
uwzględniane przy przydzielaniu Akcji. Łącznie 179 inwestorom przydzielono 150000 Akcji,
przy czym inwestorom, którzy opłacili Akcje do 10 grudnia 2020 r. przydzielono wszystkie
akcje, na które dokonali zapis i które do tego dnia opłacili, a inwestorom, którzy opłacili
subskrybowane Akcje 11 grudnia 2020 r. przydzielono akcje z uwzględnieniem 17,21%
redukcji.

OMNIOXY spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-451), Al.Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana
w KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr 0000800573, o kapitale
zakładowym 100.000 zł (Spółka) wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje Spółki
serii B emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 13 z 30.09.2020 r. (Uchwała), na mocy
której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1.500,00 zł do 15.000,00 zł
poprzez emisję od 15.000 do 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej po 0,10 zł każda (Akcje) i wyłączono w całości prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 17,40 zł. Okres zapisywania się na Akcje
trwa od 11.11.2020 r. do 11.12.2020 r. włącznie (Spółka ma prawo przedłużenia go do 2
miesięcy, oraz jego skrócenia z tym zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 2
tygodnie od dnia opublikowania w MSIG niniejszego wezwania do zapisywania się na
Akcje. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje jest wyłącznie
Spółka. Zapisy odbywają się w sposób opisany w Dokumencie Ofertowym Akcji
zamieszczonym na stronie www.emisja.omnioxy.com (Strona Emisji). Aby subskrybować
Akcje należy złożyć Spółce zapis na co najmniej 100 Akcji, a następnie dokonać wpłaty na
Akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi Akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz
ceny emisyjnej jednej Akcji. Nieuiszczenie wpłaty na Akcje powoduje bezskuteczność
zapisu na Akcje. Wpłaty na Akcje powinny być dokonywane w terminie 24 godzin od
dokonania zapisu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
wskazanym w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na Stronie Emisji. Spółka dokona
przydziału Akcji w terminie 1 tygodnia od zamknięcia subskrypcji i ogłosi o przydziale w
terminie 2 tygodni od dokonania przydziału. Wszystkie szczegółowe informacje o emisji
podane są w treści Dokumentu Ofertowego zamieszczonym na Stronie Emisji. Osoby
dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce,
a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie
zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 30.03.2021r. lub w terminie 1
miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Nie występuje gwarant emisji. Statut Spółki
został ogłoszony 2.09.2019 r. w MSiG nr169/2019.
Powyższe ogłoszenie zawarte zostało także w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym w
dniu 4 listopda 2020 roku w podstronie dotyczącej komunikacji dotyczącej emsji akcji:
www.emisja.omnioxy.com oraz opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia nr 216/2020 (na str. 28 i 29).

Władze spółki

Zarząd

Prezes zarządu Adam Cegielski

Adam Cegielski

Prezes Zarządu, charyzmatyczny lider z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem

Marcin Cegielski OMNIOXY

Marcin Cegielski

Członek Zarządu, specjalista ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu

Rada nadzorcza

Członek rady nadzorczej

Zygmunt Cegielski

Przedsiębiorca z długoletnim doświadczeniem w handlu, produkcji oraz projektowaniu maszyn i urządzeń

Tomasz Gulla

Prawnik, specjalizuje się w sprawach gospodarczych i prawie cywilnym. Doktor nauk prawnych, posiada bogate doświadczenie w różnych dziedzinach prawa oraz zaangażowanie w LegalTech.

Andrzej Wojno

Ekonomista, współtwórca Pekao Leasing i Polskiego Funduszu Inwestycyjnegogo. Niegdyś Prezes Zen Capital. Obecnie członek rad nadzorczych i doradca debiutujących spółek na rynku NewConnect.

Walne zgromadzenia

30.06.2023

Protokół walnego zgromadzenia

15.09.2022

Protokół walnego zgromadzenia

04.02.2022

Protokół walnego zgromadzenia

18.12.2020

Protokół walnego zgromadzenia

30.09.2021

Protokół walnego zgromadzenia

30.09.2020

Protokół walnego zgromadzenia

25.05.2020

Protokół walnego zgromadzenia

23.04.2020

Protokół walnego zgromadzenia

Newsletter

Zapisz się do Newslettera dla inwestorów aby na bierząco śledzić rozwój naszej firmy.

Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami