OMNIOXY S.A. realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

01-12-2021

NUMER UMOWY GRANTOWEJ: UDG-PBE.05.2021/053

PROJEKT GRANTOWY „POMORSKI BROKER EKSPORTOWY. KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2014 – 2020.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI

Spółka OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800573 (dalej: Spółka) w związku z ekspansją na rynki zagraniczne i koniecznością przygotowania wydarzeń targowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na następujące usługi:

  1. Kompleksowa budowa stoiska targowego wraz z wynajmem osprzętu, mebli, oświetlenia dostosowanego dla metrażu 24m2 wraz z instalacją i deinstalacją zestawu podczas międzynarodowych targów SALMED w Poznaniu w terminie 23 – 25.03.2022.
  2. Kompleksowa budowa stoiska targowego wraz z wynajmem osprzętu, mebli, oświetlenia dostosowanego dla metrażu 28m2 wraz z instalacją i deinstalacją zestawu podczas międzynarodowych targów EUROGASTRO&WORLD HOTEL 2022 w terminie 17 – 19.05.2022.
  3. Kompleksowa budowa stoiska targowego wraz z wynajmem osprzętu, mebli, oświetlenia dostosowanego dla metrażu 24m2 wraz z instalacją i deinstalacją zestawu podczas międzynarodowych targów FIWE w Warszawie w terminie 10 – 11.09.2022.

Termin i miejsce złożenia oferty:

W przypadku chęci złożenia przez Państwa oferty na usługi, prosimy o jej przesłanie pocztą w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zapytania lub udostępnienia w formie elektronicznej.

Prosimy, aby w ofercie ceny usług zostały podane odrębnie dla poszczególnych wydarzeń targowych.

Adres do korespondencji:

OMNIOXY SPÓŁKA AKCYJNA Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Sposób przygotowania oferty:

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny.
  3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  5. Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca w prawidłowy sposób zastrzegł w złożonej ofercie.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści zapytania ofertowego.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami, dane kontaktowe:

Jeśli do dokonania wyceny usług i przedstawienia oferty konieczne jest uzyskanie przez Państwa dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Polańską, e-mail: m.polanska@omnioxy.com ; telefon: +48 668 877 028.

Zamówienie publiczne

Zasady równego traktowania i niedyskryminacji pociągają za sobą obowiązek przejrzystości, który polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającemu rynkowi otwarcie na konkurencję.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

I Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OMNIOXY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni (81-451) Al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862347313

II Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w OMNIOXY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni, kontakt: zarzad@omnioxy.com lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ODO”.

III Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu realizacji umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

V Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub wynikający z innych przepisów prawnych.

VI Prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.***

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

VII Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

VIII Dodatkowe informacje:

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Fundusze Unijne